Slakten av nöt ökade i kvartal tre

Slakten under årets första tre kvartal ökade med 3,6 procent jämfört med samma period förra året.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Slakten av storboskap i kvartal tre ökade med 3,7 procent i år jämfört med föregående år, vilket är i samma nivå som hittills under året. Jämförelsen är utifrån antalet djur och inte slaktvikt.   

Uppdelat på han- och hondjur finns det i nuläget enbart statistik för åtta månader. Under årets första åtta månader utgör hondjuren 30,5 procent av det totala antalet slaktade storboskap jämfört med 29,6 procent föregående år. Slakten av hondjur har under den här perioden ökat med 8 procent medan slakten av storboskap ökat med 3 procent. En ökad slakt av hondjur kan vara ett tecken på att gårdar avvecklar produktionen eller minskar ner besättningsstorleken. Det kan till exempel bero på årets fodersituation där det är brist i vissa regioner.

Under de senaste tio åren har andelen hondjur av den totala slakten av storboskap legat på mellan 32 och 35 procent. Det är i samband med installningen under det sista kvartalet på året som flest hondjur brukar slaktas. I diagrammet visas hur slakten av hondjur fördelades under 2022. Förra året skedde ungefär en tredjedel av hondjursslakten i kvartal fyra.

Slakt av hondjur (kor och kvigor) under årets tolv månader 2022. Källa: Jordbruksverket

Läs tidigare artiklar i ämnet: