Grovfoderstrategier vid torka

I torsdags arrangerade LRF kött ytterligare ett webbinarium om torkan. Denna gång med fokus på åtgärder i växtodlingen, bland annat gödslingsstrategier i vall, mellangrödor och hjälpsådd.

Text Ann Christin Olsson

Om förstaskörden av vall blev mindre än normalt på grund av torkan uppstår frågan om man ska räkna med att det finns kväve kvar till återväxten. Vid torka tar vallen upp kväve tidigt och lagrar in i rötterna som en överlevnadsstrategi.

– Vid 50–60 procent av normalskörd tror jag inte att det finns något kvar, däremot om man bara fick cirka 25 procent, sa Per-Anders Andersson, växtodlingsrådgivare på Lantmännen.

Kväve och kalium förbättrar grödans torktålighet och gödslingen behövs för att kunna få både mängd och protein i återväxten.

Per-Anders Andersson

– Håll fast vid gödslingsplanen men anpassa efter skördepotentialen, sa Per-Anders Andersson, växtodlingsrådgivare på Lantmännen. Tänk på både kväve och kalium  vid varje skörd.

Erfarenheter från tidigare torkår

Till en del kan man luta sig mot erfarenheterna från torkåren 1992 och 2018. För den som har tänkt sprida flyt efter förstaskörden var rådet att göra det. Flytgödseln brände inte vallarna och de som spred flyt fick igång vallarna bättre än de som inte spred.

– Det mineralkväve som sprids går inte förlorat utan finns där när det börjar regna, sa Per-Anders Andersson.

En fördel i år jämfört med 2018 är att det finns en större beredskap och att branschen därför är mer på när det gäller sätta in åtgärder. En mellangröda är ett sätt att få en extra grovfoderskörd. Dokumentation av mellangrödor i området Jönköping/Sjuhärad 2018 visade på skördenivåer på knappt två till upp mot tre ton ts per hektar.

– Det som inte gödslats gav mindre, sa Per-Anders Andersson.

De mellangrödor som såddes i slutet av juli till början av augusti presterade bäst. Och de ska sås med full utsädesmängd. Det går också att så redan nu, en månad tidigare, och då även ha med vallfrö. Om man har med vallinsådd ska utsädesmängden minskas till ungefär två tredjedelar av normal mängd. Om det inte finns något regn i prognosen, eller man inte har möjlighet att bevattna, kan det vara bättre att så mellangrödan senare, i månadsskiftet juli/augusti.

Hjälpsådd för att reparera skadad vall

Hjälpsådd kan behövas för att reparera en torkskadad vall inför 2024. Om det finns mycket ogräs kan hjälpsådden ha svårt att konkurrera och ogräset behöva putsas innan sådd.

– Inventera fälten för att bedöma omfattningen av skadorna. Vallinsådder har en förmåga att repa sig även om beståndet ser klent ut, sa Per-Anders Andersson.

Det kan också vara brist på utsäde i allmänhet och ekologiskt utsäde i synnerhet, Därför är det bra att tidigt ta kontakt med de som säljer utsäde. Sudangräs har blivit en snackis. Det är en så kallad C4-växt, precis som majs, som är intressant på grund av sin torktålighet. Den klarar sig på 30–50 procent mindre mängd vatten än majs. Den har ett sämre fodervärde, men kan passa som ett dikofoder. Ett observandum är att den kan bilda ett gift vid frost eller om grödan är stressad innan skörd. Ett alternativ kan vara att så majs i slutet av juni och om den kan vattnas fram kan den ge en hygglig skörd av grönmassa.

– Sås majsen nu kan den ge 5–7 ton ts, sa Per-Anders Andersson.

Ytterligare ett alternativ att överväga kan vara att så höstsäd i normal tid i höst, men för att ta en tidig helsädesskörd i maj 2024. För den som överväger att köpa helsäd på rot finns det kalkylark för att bedöma priset när man ska ta helsäd som var tänkt att tröskas.

Växtodlings- och vallstrategier vid torka:

  • Håll fast i gödslingsplanen men anpassa efter skördepotential .
  • Så mellangröda för extra grovfoderskörd i år.
  • Så höstsäd (råg, höstkorn, rågvete och höstvete) för tidig helsädesskörd 2024.
  • Vid behov gör hjälpsådd för att stärka vallen inför 2024.
  • Det kan vara brist på utsäde,.

Länk till en inspelning av webbinariet som hölls 22 juni: Växtodlings- och vallstrategier vid torka