Byggboom för nötkött

Investeringar i stallar för dikor har mer än fördubblats de senast åren. Det framgår av Jordbruksverkets statistik som visa länsstyrelsernas förprövningar av stallbyggnader.

Antalet förprövade platser för dikor var 16 700 för 2017 vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2015 och tidigare år. För ungdjur förprövade 31 900  platser viket är cirka 25 procent mer än åren dessförinnan.

Investeringsviljan mäts genom länsstyrelsernas förprövningar av nya eller ombyggda stallar. Förprövningen är en granskning av stallarna utifrån djurskyddssynpunkt. Förprövningen görs i innan byggnationerna sätts igång och enligt Jordbruksverket så resulterar de prövningar som görs i regel också i färdiga stallar.