Investeringsviljan har minskat

Investeringsviljan är nere på en historiskt låg nivå. Men det finns ljusglimtar och lantbrukarna tror på ljusare tider, i takt med lägre räntenivåer.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Den upplevda lönsamheten i lantbruket har försämrats sedan våren 2023, men stärkts sen i höstas. Framåt förväntar sig lantbrukarna generellt en något förbättrad lönsamhet enligt Lantbruksbarometern som släpptes idag och som gjorts av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.  

– För att långsiktigt klara av att vara lönsam är mitt råd att ha en långsiktig plan i kombination med att göra en riskinventering, säger Filip Olsson, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

 Sex av tio lantbrukare planerar inga investeringar det kommande året. Större och mer långsiktiga investeringar uteblir, som till exempel i djurstallar. Den bilden ger också statistiken över förprövningarna, som visserligen ökade 2023, men fortfarande ligger på en låg nivå.

Källa: Lantbruksbarometern 2024

Lägre räntor kan öka investeringsviljan

Investeringar i energiproduktion som alternativ intäktskälla i verksamheten ser ut att ha toppat. Elva procent svarar att de gjort sådana investeringar samtidigt som de som avser att investera i energiproduktion minskar under det kommande året.

– Lägre räntor från dagens höga nivåer kan på sikt leda till fler investeringar, även om de inte förväntas komma ned till tidigare låga nivåer, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Byggnadsinvesteringarna i nötköttsproduktionen ligger lägre än i gris- och mjölkproduktionen. Dock anger fler i år än förra året att de planerar att investera i djurstallar, även inom nötköttsproduktionen. Även maskininvesteringarna har minskat i nötköttsproduktionen mellan 2022 och 2023, medan den ökat något i de övriga produktionsgrenarna.

Gjorda investeringar i djurstall per produktionsgren och i procent, 2017-2023. Källa: Lantbruksbarometern 2024

Läs mer: Lantbruksbarometern 2024