Vilka är dina erfarenheter av bete i skog?

Har du erfarenhet av skogsbete? I så fall finns möjligheter att bidra med kunskap i ett examensarbete.

Text Ann Christin Olsson
Anna Karlstrand

Anna Karlstrand, som läser till husdjursagronom på Sveriges lantbruksuniversitet, efterlyser lantbrukares erfarenheter av utmaningar och möjligheter med att hålla får och nötkreatur på skogsbeten. 

Så här skriver hon i ett mejl till redaktionen: ”Skogsbete har historiskt sett varit en mycket viktig foderresurs för lantbrukets djur i Sverige. I takt med att allt högre krav på avkastning på både djur och skog ställts, övergick många till att hålla djuren på mer högproducerande betesmarker. Bete i skog har på senare tid uppmärksammats för dess kulturella värden och gynnsamma effekt på biologisk mångfald. Samtidigt är skogsproduktionen mycket viktig. I den bästa av världar kan animalie- och skogsproduktion förenas på samma mark. Det är därför av intresse att undersöka och belysa vilka möjligheter och utmaningar som djurhållare upplever vid hållning av betande nötkreatur och får i skog.”

Anna Karlstrand vill därför komma i kontakt med nötkötts- och lammköttsproducenter som helt eller delvis håller sina djur i skog, både beten med miljöersättning för skogsbete och andra betesmarker som inkluderar skog.  Arbetet kommer att utföras som intervjuer och Anna Hessle och Karl-Ivar Kumm på Sveriges lantbruksuniversitet är handledare.

Vill du delta, kontakta Anna Karlstrand, på aakd0002@stud.slu.se eller 073-422 76 32, så snart som möjligt.  

Tidigare har vi skrivit om virtuella stängsel, ett annat område som berör skogsbete: Försök med virtuella stängsel i Norge