Vallodlare med stark vilja att förbättra

Text, Foto Lisbeth Karlsson
På Elmersgården är vallen i fokus. Ständig effektivisering och vidareutveckling har gett resultat.

Den ekologiska mjölkproduktionen på Kullingsjö lantbruk, Elmersgården i Vårgårda, visar på mycket bra resultat. De utvecklar ständigt företaget och sitt arbetssätt för att få en effektiv produktion och hög lönsamhet.

– Det vi arbetar med nu är att öka fodereffektiviteten i besättningen. Vi tittar på hur mycket mjölk vi får ut av de kilo foder vi utfodrar till korna. Vi vill även minimera spillet i silon genom att fokusera ännu mera på packningen framåt i tiden, säger Kristoffer Kullingsjö.

Det som tidigare systematiskt arbetats igenom på gården är bland annat skördestrategi, typ av vall, bevattning, bete, och nu senast storlek på silo samt uttag och förluster.

Grovfoderandelen är hög i besättningen, vilket är naturligt eftersom produktionen är ekologisk, men enligt Torbjörn Lundborg, produktionsrådgivare sedan många år på Elmersgården, så utfodras cirka 13–14 kg ts torrsubstans vallfoder per ko och dag, sinkorna inräknade.

Kristoffer påpekar hur viktig vallfoderkvaliteten är för den produktion besättningen uppnår. Målet är därför att varje år nå över 11 MJ och 150-170 gram råprotein per kilo torrsubstans i förstaskörden. Viktiga faktorer för att nå hög kvalitet i grovfodret är att slå vid rätt tidpunkt och att få in fodret snabbt i silon.

För att uppnå det har Kristoffer och Tobias under många år samarbetat i vallskörden med andra mjölkföretagare. Vallen slås och bredsprids för att få förtorka till cirka 30–32 procents torrsubstans innan den strängläggs och sedan hackas och packas i plansilo.

Elmersgården

Ägare: Kristoffer och Tobias Kullingsjö
Produktion: Ekologisk besättning med ca 300 årskor holstein.
Anställda: 10 heltid. Areal: 200 hektar slåttervall och 160 hektar betesvall, 230 ha höstgrödor, 380 ha vårgrödor, 12 ha naturbete och 30 ha övrigt. Antal vallskördar: Fyra per år. Växtföljd: Korn med insådd, vall I, vall II, vall III, höstraps, höstvete/råg, havre, åkerbönor, eventuellt havre. Vallarnas liggtid: Vallen bryts efter andra skörd år tre. Därefter sås höstraps eller höstvete. Vallfröblandning: Eko Pavo 21 på slåttervallen och SW Hydra Eko 11 på betesvallen. Insådd: På våren i tidigt korn, gärna 6radskorn som skördas tidigt som helsäd eller ibland till mogen skörd. Därefter kan den nyanlagda vallen skördas en gång redan under anläggningsåret.
Skördetidpunkter: Förstaskörd sista veckan i maj, därefter 4–5 veckor mellan skördarna. Vallskördekedja: Mångårigt samarbete med andra gårdar. Egna vagnar, transportmaskiner, två hjullastare, släpslangsutrustning. Lejer självgående hack, slåtterkross och strängning. Konserveringsmetod: Bredsprider, ca ett dygns förtorkning till 30–32 % ts, strängläggning och inläggning i plansilo, sex fack, samt lite rundbalar. Använder Promyr. Täcker med två lager plast samt grönt täcknät samt sand. Gödsling av vallen: 25 ton skivmyllad biomassa (släpslang + satellitbrunnar) i vall I-III. Totalt 5 kilo kväve per ton biomassa varav 3 kilo ammonium-kväve. 3,7 kilo kalium per ton biomassa. 100 kilo polyfosfat ger 20 kilo svavel per ha. Foderanalyser: Tar två borrkärnor per plansilofack.
Näringsinnehåll per kilo TS:• Förstaskörd: 11,2 MJ, 137 g råprotein, 458 g NDF, 125 g iNDF, 6,06 NEL. • Andraskörd: 11,0 MJ, 149–165 g råprotein, 426–438 g NDF, 150–152 g iNDF, 5,85–6,01 NEL. • Tredjeskörd: 10,7 MJ, 173 g råprotein, 377 g NDF, 184 g iNDF, 5,56 NEL. • Fjärdeskörd: 10,6 MJ, 223 g råprotein, 346 g NDF, 214 g iNDF, 6,18 NEL.