I Burgärdan ligger fokus på tidig skörd

Åke Andersson lägger mycket ensilage i limpor som han packar mellan två rader med rundbalar.

Fokuserar på tidig förstaskörd

I Burgärdan utanför Lövånger i östra Västerbotten kan Åke Andersson ha många strategier för växtodlingen, men det är hur vintern blir och när våren kommer som avgör vilka insatser han slutligen väljer.

– Det ena året är inte det andra likt, så det gäller att vara flexibel, säger Åke Andersson.

Hans styrka i vallodlingen är förmågan att tidigt fokusera och lägga annat åt sidan för att komma ut och ta förstaskörden. Där har han god hjälp av grannen Urban Åberg vilken han har ett tätt maskinsamarbete med.

När vintern släpper i Västerbotten kommer gräset igång fort. Oftast hinner Åke Andersson få undan spannmålssådden innan det är dags för förstaskörden, men sådden av rena gräsvallar får han lägga åt sidan när det är dags. Mängden i förstaskörden är mindre viktig, anser Åke Andersson.

– Börjar du i tid med förstaskörden får du igen det på andra och tredje. Du ska ta gräset så tidigt att du får gröna blad nästan direkt efter för att gräset är igång och växer.

Åke Anderssons mål med vallen är att få så höga värden av protein och energi som möjligt och sedan ”blanda ner” med helsäd. Noggrannhet vid inläggningen tror han är en annan orsak till att han lyckas få ett grovfoder av jämn och hög kvalitet. Både i plansilo och limpor är Åke Andersson noga med att packa jämnt, brett och tätt.

Ensilaget täcks en plansilofolie innan plasten dras över och sandsäckar används för att hålla plasten på toppen. Sandsäckarna flyttas bakåt vartefter silon öppnas.

TEXT OCH FOTO: LINDA GRIMSTEDT

Burgärda gård

Ägare: Åke Andersson. Produktion: 75 årskor holstein, srb och korsningar. Anställda: 1 djurskötare på 75 %, 1 maskinförare som delas 50% med granngården. Areal: 100 hektar slåttervall och 20 hektar betesvall. 20 ha spannmål för helsäd. Antal vallskördar: 2–3 beroende på liggtid. Växtföljd: 3 år vall, 1 år insådd med spannmål. Vallarnas liggtid: 3 år för vallarna närmast brukningscentrum. 4 år för vallar längre bort. Vallarna bryts på hösten då djupströgödsel läggs ut och plöjs ner. Vallfröblandning: Ara 12 från Lantmännen. Insådd: Vallen sås in med spannmål så snart marken går att bruka. Sena, fuktiga marker sås in i renbestånd efter första vallskörd. Skördetidpunkter: Förstaskörd så tidigt det går, därefter 6 veckor mellan skördarna. Vallskördekedja: Maskinsamarbete med granngården. Gräset slås med en Krone Butterfly slåtterkross samt två slåtterbalkar. Stränglägger med en 8-meters tvårotorsträngläggare. Schuitemaker 40 kubik snittvagn, kompletteras med hackvagn. Packartrumma som monteras på frontlyften för jämn spridning vid packning. Konserveringsmetod: Minimal förtorkning för att få bra ts-halt till plansilo och limpor. 3,5 l Promyr 570 per ton grönmassa tillsätts på strängen före pickupen. 2:a skörd läggs i plansilo. 1:a och 3:e skörd läggs i limpor. Innan täckplasten läggs ett lager Triotech plansilofolie. Gödsling av vallen: 20 ton flyt på alla vallar nära brukningsenheten på hösten. 300–350 kg N27 inför 1:a skörd på våren. 20–25 ton flyt inför andra skörd, 200 kg N27 på de vallar där det ska tas 3:e skörd. Foderanalyser: Tar två borrkärnor var 50:e meter efter cirka 8 veckor.

Näringsinnehåll per kilo TS: • Förstaskörd: 11,3 MJ, 162 g råprotein, 432 g NDF, 160 g iNDF, 5,99 NEL20. • Andraskörd: 11,2 MJ, 175 g råprotein, 448 g NDF, 140 g iNDF, 6,18 NEL20.

• Tredjeskörd: 11,2 MJ, 179 g råprotein, 387 g NDF, 169 g iNDF, 6,05 NEL20.