Så ska efterfrågan på svenskt kött öka

Efter tre års arbete med att öka produktionen av svenskt kött går Handlingsplan nöt in i en ny etapp. Kommande år ska aktörer inom näringen gemensamt jobba för att öka efterfrågan.

Text Maria Törner

2016 startades första etappen av Handlingsplan lamm, gris och nöt. Projektet som samordnats av Svenska Köttföretagen innehöll 199 åtgärdspunkter för att anbringa en ökad produktion av svenskt kött. 82 av dessa var specifikt för nöt. I dag har närmare 78 procent av punkterna genomförts, 19 procent pågår fortfarande och 3 procent kommer inte att genomföras.

– Det allra viktigaste med handlingsplanen var den övergripande målsättningen som vi hade, att öka produktionen av svenskt gris- nöt- och lammkött. Vi har lyckats på alla tre punkter, sa vice VD för Svenska Köttföretagen, Theres Strand, under en branschträff där resultatet av arbetet och nästa etapp av handlingsplanen presenterades.

En framgång som lyftes var Projekt Romeo där McDonalds, LRF och SNP jobbat gemensamt för att få ut fler avelstjurar på landets gårdar. Johanna Bengtsson, VD för Svensk Köttrasprövning, är en av dem som varit involverad i arbetet. Hon tror att projekt Romeo, som gjort att 11 gårdar startat med dikor och 30 tjurar kommit ut till svenska producenter, kommer att ge resultat.

– Tjurarna beräknas leda till att antalet dikor kommer öka från 4800 till drygt 10 000 år 2021, sa hon.

Något som man haft lägre framgång med genom alla produktionsgrenar är lönsamheten. En bakomliggande orsak är fjolårets torka.

I handlingsplanens nästa etapp ska det arbetas gemensamt över de olika produktionsgrenarna mot målsättningen ”Ökad efterfrågan på kött från Sverige för världens hållbarhet”. Planen innefattar tre fokusområden – hållbarhet, marknad samt produktion och kvalité.

Näringen ska nå ut med kraftfull, faktabaserad kommunikation som genom tydliga budskap levererade i rätt kanaler blir en del av samhällsdebatten.

– Vi måste ha ett helt batteri av aktiviteter som baserar sig på vad målgruppen tänker ta till sig och var i deras liv vi är välkomna med våra budskap, sa Margareta Åberg, LRF Kött.

Den nya handlingsplanen innehåller 123 åtgärdspunkter för att öka efterfrågan på svenskt kött från gris, nöt och lamm.

Bland annat så ska de tio viktigaste åtgärderna på gård för respektive djurslag för klimat, kretslopp och biologisk mångfald tas fram. Och ett ersättningssystem för att dessa genomförs ska säkras. Man vill att handel och foodservice ska premiera de producenter som producerar kött enligt de kriterier och åtgärder som identifierats i handlingsplanen. Få dem att kommunicera fördelarna med svenskt kött och förändra upphandlingsförfarandet för att öppna upp för inhemskt producerade livsmedel.

– Vi måste attrahera konsumenten, inspirera konsumenten och ha relationer till våra konsumenter för att bygga en koppling till att man inte kan vara utan den svenska bonden.

– Det kan man säga att vi ska göra i värdeförflyttning från möda till värde, från att få betalt till att kunna ta betalt och från att leverera till att sälja, och se möjligheterna istället för skyldigheterna, sa Ingemar Olsson, ordförande, Sveriges Grisföretagare.

Också ordföranden för SNP, Jan Forssell, framhöll att det nu gäller att ta vara på möjligheterna tillsammans.

– Vi ska inte kriga oss emellan, vi ska lyfta den totala svenska produktionen. Efterfrågan är stor och det finns en kund för alla. Nu gäller det att hela kedjan hittar lönsamhet, då har vi alla möjligheten att lyckas, sa han.