Sverige leder uppdrag om antibiotikaresistens

Lantbruksuniversitetet (SLU) har fått i uppdrag av FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen samt att utbilda djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa.

Överanvändning och felanvändning av antibiotika bidrar till utveckling av antibiotikaresistens och syftet med uppdraget är att bidra till att utbredningen av antibiotikaresistens minskar i dessa regioner. Den svenska modellen, med nära samarbete mellan lantbruksnäringen, myndigheter och forskare, gör att Sverige har en framskjuten position inom EU och OECD-länderna vad gäller låg antibiotikaanvändning – bara runt 15 procent av vår antibiotika används inom djurhållningen, att jämföra med den globala siffran som uppskattas ligga på över 50 procent.

– Sverige har ett mycket högt anseende internationellt inom området god djurhälsa och låg antibiotikaanvändning, det är bland annat därför FAO vände sig till oss, säger SLU:s vicerektor för internationella relationer Ylva Hillbur i ett pressmeddelande från SLU.