Osaby restaurerar 500 hektar skogs- och betesmark

– Osabys ska på sikt återfå sin ursprungliga karaktär av lövskogar och hagmarker. Därigenom skapar vi livsmiljöer som gör det lättare för hotade arter att överleva, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens riksstyrelse har beslutat att skogar och marker som hör till fastigheten Osaby utanför Växjö ska föras över till en stiftelse som ska värna biologisk mångfald. Fastighetens säteri och villor, som ägs av Naturskyddsföreningen, ska säljas. I helgen fattade föreningsstämman för Smålands natur med kretsar och länsförbund från Kronoberg och Jönköping de avgörande besluten för att det ska vara möjligt att verkställa.

Naturskyddsföreningen fick Osaby på totalt 500 hekta utanför Växjö som gåva på 1960-talet eftersom oganisationen ansågs bäst skickad att ta tillvara natur- och djurfriden. I fastigheten ingick skogar och hagmarker, men också säteri, jordbruksbyggnader och andra hus.
Med tiden har Naturskyddsföreningen sett ett behov av en mer långsiktig lösning. Byggnaderna har inte någon naturvårdsroll och därmed är det mer lämpligt att överlåta till andra aktörer, för att kunna lägga fullt fokus på naturvårdsuppdraget.

Osabys marker ska skötas så att ett stort sammanhängande område med lövskogar och hagmarker, som en gång dominerat landskapet, kan återskapas.

I södra Sverige finns för få naturreservat och nyckelbiotoper. De är dessutom så spridda och små att vi forskare är eniga om att detta skapar en stor risk för att de hotade arterna, som ännu lever kvar i nyckelbiotoperna, dör ut. Det finns behov av att större områden i Sydsverige restaureras för att få större sammanhängande skyddsvärda skogar. Osaby med sitt stora markinnehav är ett mycket lämpligt område för en sådan åtgärd. En del av fastigheten är redan naturreservat och övriga områden har stora möjligheter att utveckla höga naturvärden, säger Sven G Nilsson, professor i ekologi och ordförande i föreningen Smålands Natur.

Naturskyddsföreningen kommer nu att starta en process för att bilda en stiftelse för skogs- och markinnehaven, inklusive fastigheterna för jordbruksändamål. Stiftelsen kommer att ha inriktning på naturvård och biologisk mångfald. Osaby säteri och villor kommer därför att säljas. Hela processen beräknas ta mer än ett år och nästa sommar beräknas avstyckningen att vara klar (beroende på handläggningstid hos Lantmäteriet).