Besked om torkstöd dröjer

Ännu har inga beslut fattats om torkstöd för 2019. Anledningen är det låsta politiska läget som medför att Sverige under hösten inte haft en fullt fungerande regering

-Det finns en politiks samsyn mellan partierna om krisstödet till jordbruket och i bästa fall kan det klarna när riksdagen före jul fattar beslut om budgeten och budgetmotioner, säger Lars-Erik Lundkvist, sakkunnig på LRF.
Även om 2019 års stöd inte fanns med i övergångsregeringens budget räknar man med att andra partier har med frågan i sina motioner.

Jordbruksverket har lämnat två olika förslag på hur torkstödet på 760 miljoner kan fördelas. Det ena förslaget baseras på företagens dieselförbrukning under 2018 och det andra förslaget på antal moderdjur.

Just nu väntar Jordbruksdepartemnetet, som bereder frågan inför kommande beslut, på ytterligare analyser och klargöranden från Jordbruksverket på de två förslagen.