Direktstöd gynnar inte hållbart lantbruk

Jordbrukspolitik i EU behöver moderniseras för att effektivt bidra till ett hållbart jordbruk. Det anser forskare vid Lunds universitet.

– Flera av de styrmedel som ska bidra till ett mer hållbart europeiskt jordbruk minskar inte jordbrukets miljöpåverkan, menar Dagmar Clough vid Lunds universitet.

Orsaken är bland annat att urvalet av åtgärder som ger rätt till stöd är alltför brett och ibland helt saknar avsedd effekt. Detta gäller exempelvis utformningen av förgröningsåtgärder, vilka avser att stödja ekosystemtjänster och hejda förlust av biologisk mångfald.

Dessa slutsatser är resultatet av att forskare från universitet i bland annat Tyskland, Sverige, Frankrike och Österrike har sammanställt olika rapporter och aktuell forskning för att överblicka i vilken utsträckning EU:s jordbrukspolitik är kostnadseffektiv och uppnår uppsatta mål.

– Så som stödet till förgröningsåtgärder nu är utformat är nyttan många gånger osäker, säger Dagmar Clough.

Forskarna anser att EU:s gemensamma jordbrukspolitik fortfarande fokuserar på efterkrigstidens behov att säkra livsmedelsförsörjningen, snarare än att möta dagens utmaningar för ett hållbart jordbruk. De slår fast att utformningen av de åtgärder som ska möta miljö- och klimatutmaningar knutna till europeiskt jordbruk är otillräcklig. De åtgärder som ska bidra till att hejda förlust av biologisk mångfald och stödja ekosystemtjänster, till exempel motverka förlusten av pollinerande insekter, behöver stramas upp.

De menar att direktstödet inte på ett effektivt sätt bidrar till att ställa om till ett hållbart jordbruk, hejda förlusten av biologisk mångfald eller minska utsläppen av växthusgaser.

Rapporten Is the CAP Fit for purpose? An evidence-based fitness-check assessment utgör en halvtidsutvärdering av hur EU:s jordbrukspolitik är utformad under åren 2013-2020.