Mixa fodret till dikor

Mixat foder bestående av 60 procent ensilage och 40 procent halm gav ett jämnare foderintag och en högre halmkonsumtion jämfört med om fodret utfodrades separat. Det visar nya resultat från SLU.

I ett försök på Götala i Skara jämfördes mixat foder med separat utfodring av ensilage och halm för att se om det blir några skillnader i kornas konsumtion, vikt och hull under dräktigheten.
De kor som fick mixat foder åt totalt mer foder än de som fick fodret separat, halmkonsumtionen var mycket större och foderintaget var betydligt jämnare. Vissa av korna i gruppen som fick fodret separat valde ibland att inte äta av halmen av både protein och energi under högdräktigheten. De kor som fick separat utfodring överutfodrades med protein de dagar som de fick vallensilage. Trots stora skillnader i foderkonsumtion och näringsinnehåll framkom inga skillnader i vikt eller hull mellan grupperna vid kalvning. Kalvarnas födelsevikt och kornas dräktigheter under nästföljande säsong påverkades inte av försöksleden.

Källa: Greppa Näringen

Senast ändrad 4 december 2016