Lägre svinn med köttraser

Drygt 8 procent av nötköttsproduktionen på gårdsnivå gick till spillo under 2020. Det motsvarar 13 000 ton nötkött som kunde ha blivit livsmedel, visar en delrapport om svinn.

Text Marianne Lindberg
Foto Ann Christin Olsson

Jordbruksverkets rapport ”Förluster av griskött, nötkött och mjölk på gården” är en uppföljning av livsmedelsförluster inom primärproduktionen, där flera svinnrapporter har tagits fram inom ramen för livsmedelsstrategin. Som underlag har Centrala nötkreatursregistret, CDB, använts där alla nötkreatur i Sverige ska vara registrerade.

Nötköttsförlusterna är störst bland mjölkraserna, framför allt mjölkkor och deras kalvar. En närmare analys av hur förlusterna fördelar sig inom kategorin kalvar, kvigor respektive handjur visar att även här är förlusterna högre hos mjölk- jämfört med köttraserna.

Kalvar och unga djur upp till ett års ålder står för en hög andel av nötköttsförlusterna räknat i antal djur. Det är framför allt på mjölkgårdar, och nötköttsföretag som föder upp mjölkraskalvar, som extra insatser behövs för att förbättra kalvarnas välfärd och hälsa.

Svensk holstein har högst andel svinn då 17 procent av djuren räknas som förlust. Därefter kommer köttrasen highland cattle med 15 procent förlust. Köttraser som hereford, angus, charolais och limousin, liksom lantraserna, ligger alla på en lägre nivå av förluster.

Ras Förlust
Holstein 17 %
Highland cattle14 %
SRB12 %
Svensk kullig boskap, SKB10 %
Fjällko 10 %
Rödkulla 8 %
Hereford 7 %
Charolais7 %
Angus7 %
Limousin7%
Korsningar7 %

Den ekonomiska förlusten för nötkött beräknas till 500 miljoner kronor, vilket nästan utgör 8 procent av sektorns produktionsvärde under 2020. Resultaten visar också att hemslakt är vanligast hos producenter med highland cattle och lantraser, även om denna mängd i vikt utgör en liten andel av den totala produktionen. Hemslakt kan även vara ett sätt för att ta vara på kött från djur som till exempel haltar och därmed inte kan skickas till slakt men i övrigt är fullt friska.

Svinnsmarta förslag ur rapporten

  • Satsa på högavkastande mjölkkors hälsa, så att fler kan skickas till slakt.
  • Satsa på kalvhälsan med bättre stallmiljö, skötsel och tillsyn.
  • Avla för att minska dödfödslar och kalvningsproblem.
  • Utred ökad nödslakt och slakt på jordbruksanläggning.
  • Undersök orsakerna mer och fråga producenter vad de ser för behov för att minska svinnet.
  • Satsa på smittskydd och utred om djur från besättningar med lågt smittryck vid salmonellautbrott kan säljas till slakt eller liv utan att utgöra en smittrisk.
  • Undersök om och hur mjölk från behandlade kor kan utfodras säkert.
  • Undersök hur kadaver från nötkreatur som är yngre än ett år kan tas till vara mer resurseffektivt för produktion av gödningsmedel.